Regulamin sklepu internetowego Muzeum AK

 

§1

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.

§2

1.Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) sprzedawcy - oznacza to Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie z siedzibą: ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków; NIP: 6762159179, nr telefonu tel. + 48 12 41 00 770, e-mail sklep@muzeum-ak.pl;

2) sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: https://sklep.muzeum-ak.pl

3) produktach - oznacza to towary, które oferowane są przez sprzedawcę w sklepie internetowym;

4) kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§3

1.Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego nie wymaga rejestracji klienta.

2.Klient może założyć konto internetowe na potrzeby korzystania ze sklepu internetowego; w wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.

3.Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:

1) wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków;
2) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez sklepie internetowy na konto e-mail podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym.

4.Każde kolejne wejście do sklepu internetowego wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.

5.Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z konta internetowego zawiadamiając sprzedawcę w dowolny sposób.

§4

1.Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt oraz jego potwierdzenia.

2.Klient składa zamówienie poprzez:

1) wybór produktu,

2) przejście do panelu "Koszyk"

3) naciśnięcie przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia".

4) podanie danych, wymaganych do obsługi transakcji

5) akceptację regulaminu

6) wybór metody dostawy i formy płatności

7) dokonanie płatności

3.Po złożeniu prawidłowego zamówienia klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§5

1.Zamówione produkty dostarczane będą w wybrany przez klienta sposób pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.

2.Koszt dostawy jest pokrywany przez klienta.

3.Wysokość kosztów dostawy produktu podawana jest poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.

4. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą klienta ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena określona w potwierdzeniu zamówienia. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

§6

1. Klient, który jest konsumentem, i zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru przez konsumenta, w tym kosztów nadania przesyłki zwrotnej.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta po otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z §6 ust. 1.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do między innymi do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§8

1. Oferta sklepu internetowego dostępna jest tylko na terenie Polski.

2. Niniejszy regulamin zawiera załączniki:

1) Reklamacje i zwroty;

2 )Sposób i koszt dostawy;

3) Formy płatności;

4) Czas realizacji zamówienia

5) Polityka prywatności sklepu internetowego Muzeum AK;

6) Ochrona danych osobowych.

3.Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://sklep.muzeum-ak.pl/strony/3-regulamin

Załącznik nr 1 Reklamacje i zwroty

1.Gwarancja i serwis.

Część produktów sprzedawanych w sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

2.Reklamacje.

1)Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: + 48 12 41 00 796, lub na e-mail: sklep@muzeum-ak.pl.

2)Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

3)Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: + 48 12 41 00 796, lub na e-mail: sklep@muzeum-ak.pl. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 3.Zwrot produktów

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2) Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

3) Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

a)       Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.

b)      Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

c)       W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

d)      Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

4) Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

Załącznik nr 2 Sposób i koszt dostawy

1.W zależności od ilości i wagi zamawianych przez Ciebie produktów, wybranej formy płatności i własnych preferencji, możesz wybrać jedną z form dostawy:

1) Przesyłka kurierska
2) Odbiór osobisty

2. Koszt dostawy

Całkowity koszt dostawy zamówienia poznasz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Ciebie formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty. Uwaga: koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.

Załącznik nr 3 Formy płatności

1. W zależności od wartości zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

1)Przelew bankowy - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

2)Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności Przelewy24, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.

Załącznik nr 4 Czas realizacji zamówienia

1. Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Po otrzymaniu akceptacji zamówienia rozpoczynamy jego realizację, a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępie naszych prac.

2. Termin otrzymania paczki uzależniony jest od terminu zapłaty, dostępności produktu, terminu wysyłki oraz czas dostawy. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Ciebie formy dostawy. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przy wyborze "Przesyłki kurierskiej" towar zostanie wysłany do trzech dni roboczych.

3.Dostępność produktów. Dokładamy wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - poinformujemy o tym niezwłocznie.

4. Jeżeli zamawiasz większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu skontaktuj się z nami lub wpisz odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

Załącznik nr 5 Polityka prywatności sklepu internetowego Muzeum AK

1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

3. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

4. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

5. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

1) sesji Użytkownika,

2) ostatnio oglądanych produktów.

6. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

7. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

8. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@muzeum-ak.pl.

Załącznik nr 6 Ochrona danych osobowych

1. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do sklepu internetowego klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę.

2. Administratorem danych jest Muzeum AK.

3. Administrator danych stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i sklepu w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa, w szczególności zachowania w poufności loginu i hasła.

4. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

5. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:

1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

2) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru).

6. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:

1) dostosowania sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

2) ewentualnego dochodzenia roszczeń.